Проектот кој секој пријавен тим го поднесува мора да е развиен од тимот, единствено како дел од овој хакатон. При евалуација на идеите, ќе се сметаат следните критериуми:

  • Импакт на решението согласно поставената цел (20%)
  • Изводливост односно можност за имплементација на предложеното решение (20%)
  • Маркетинг-комуникациска стратегија (20%)
  • Презентација (20%)
  • Способности и вештини на тимот (20%)