Да. Ќе има финансиска и советодавна помош која ќе служи за развој на победничките идеи.